Opdracht

Te midden van de kerkelijke verdeeldheid ziet zij uit naar herstel van kerkelijke eenheid met allen die op grond van de Bijbel als enige regel voor geloof en leven en de daarop gebaseerde vroegchristelijke en gereformeerde confessies kerk begeren te zijn.

Staande op die basis weet zij zich geroepen het Evangelie uit te dragen zowel onder hen die daarvan zijn vervreemd als onder hen die daarvan nog nooit hebben gehoord.

Wat geloven wij

De Hersteld Hervormde Kerk heeft haar wortels in de Nederlandse Hervormde Kerk en weet zich zowel in historisch als confessioneel opzicht voortzetting daarvan. Zij weet zich deel van de ene Kerk van Christus in ons land en daarbuiten. In haar kerkorde verwoordt zij dit als volgt: ‘De Hersteld Hervormde Kerk is overeenkomstig haar belijdenis openbaring van de ene heilige katholieke of algemene christelijke kerk’.

Zij vindt de kern van haar geloofsovertuiging verwoord in de Bijbel, Gods onfeilbaar Woord, zoals beleden wordt in de apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius, waardoor zij zich verbonden weet met de algemene christelijke kerk, alsook in de Heidelbergse Catechismus, de Catechismus van Genève, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels, door de Reformatie geschonken aan de kerk in ons land.

Geloof

Hoop

Liefde

Gemeente zijn…

Wij nodigen u uit onze kerkdiensten bij te wonen in de Hersteld Hervormde Kerk aan de Henslare 2 te Putten. Kom gerust, u bent welkom! De aanvangstijden zijn iedere zondag om 9.30 uur en 16.30 uur.

De Hersteld Hervormde Gemeente van Putten is een gemeente die deel uit maakt van de Hersteld Hervormde Kerk. Meer informatie over het ontstaan hiervan kunt u vinden op www.hersteldhervormdekerk.nl

Kerk zijn is méér dan alleen als gemeente samen zijn op zondag en doordeweeks. Kerk zijn is ook naar búiten toe getuige zijn van het evangelie van Jezus Christus en dat in de praktijk beoefenen. In dat kader staat centraal de opdracht die Jezus ons achterliet vlak voor Hij ten hemelvoer. “Gij zult mijn getuigen zijn ….. tot aan het uiterste einde der aarde.” Maar óók staat dan centraal het beoefenen van het gebod van de liefde “Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en de naaste als uzelve.” Maar al te gemakkelijk blijven wij christenen binnen de vier muren van de kerk. Maar daarbuiten? Zijn wij de ‘kaars op de kandelaar?’. Beseffen dat Christus Zijn leven over had voor vijanden en dat wij diezelfde mensen zo makkelijk kunnen laten gaan, werkt beklemmend.

Natuurlijk betekent dit niet dat wij allemaal predikant, evangelist of zendeling moeten worden. Maar het betekent wel dat wij op de plaats waar wij door God gesteld zijn en met de mogelijkheden en talenten die Hij ons gegeven heeft Zijn Woord serieus nemen en er ook naar leven.

”En heeft alle dingen Zijn (Christus) voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.”

Efeze 1: 21 - 22

Kerkdiensten

Elke zondag komt de gemeente bij elkaar om te luisteren naar Gods Woord, de Bijbel. De Bijbel maakt ons bekend wie God is en wie de mens is. God is Schepper van alle dingen en ook de mens is Zijn schepsel. We zijn geschapen om Hem te dienen. Wij hebben echter gezondigd en ons van God afgekeerd. De Bijbel verkondigt hoe wij, door Christus Jezus, met God verzoend kunnen worden.

De kerk is een instelling van God en Christus is het Hoofd van de Gemeente. Efeze 1:21 en 22: ”En heeft alle dingen Zijn (Christus) voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.” De kerk is dus geen menselijke instelling. Ze gaat dan ook niet uit van wat mensen vinden of menen. Centraal staat de vraag: ‘Wat zegt de HEERE in Zijn Woord tot ons?’

De gemeente komt tweemaal per zondag bij elkaar in een kerkdienst. De kerkdiensten kennen een vaste orde. Er wordt gebeden, de dominee preekt over een gedeelte uit de Bijbel en er wordt gezongen. Daarnaast wordt er gecollecteerd voor de naaste in nood en voor de kerkelijke gemeente.

Orde van een kerkdienst:

 • Votum en Groet
 • Zingen
 • Tien Geboden (‘s ochtends) of Belijdenis van het geloof (‘s avonds).
 • Zingen als reactie op de Tien geboden of als instemming met de Belijdenis van het geloof.
 • Schriftlezing
 • Gebed (en voorbede)
 • Zingen (tevens collecte)
 • Prediking
 • Zingen als antwoord op de prediking.
 • Dankgebed
 • Zingen
 • Zegen

Wij zingen psalmen onder begeleiding van het orgel. Daarnaast wordt in de diensten gebruik gemaakt van de Statenvertaling. Tijdens de kerkdiensten wordt met enige regelmaat de Heilige Doop bediend en wordt viermaal per jaar het Heilig Avondmaal gevierd.
De gemeente komt niet alleen op zondag bij elkaar. Door de week wordt er catechisatie aan de jongeren gegeven, wordt er Bijbelkring gehouden en komen de verschillende jeugdverenigingen bij elkaar. Op deze website is er meer informatie over te vinden.
Wilt u hier meer over weten, neem contact met de evangelisatiecommissie! ecp@solcon.nl

Foto’s terugkijken, kerkdiensten terugluisteren of de kerkbode lezen? Deze zijn na het inloggen terug te vinden in het menu. Tevens kan u na het inloggen meer informatie vinden over de verschillende verenigingen en commissies binnen de gemeente.