Geliefde gemeente,

In verband met de snelle verspreiding van het corona virus heeft de kerkenraad in zijn vergadering van 12 maart 2020 een aantal ingrijpende besluiten moeten nemen, waarbij de adviezen en maatregelen van de overheid in acht zijn genomen.

In het levende besef dat de Heere alle dingen regeert en dat gezondheid en ziekte niet bij geval, maar uit Zijn Vaderhand ons toekomen, heeft Hij ons ook de verantwoordelijkheid gegeven er op een juiste en geestelijke wijze mee om te gaan en onszelf en anderen niet onnodig in gevaar te brengen.

De besluiten gelden voorlopig vanaf heden tot en met 31 maart en zijn als volgt:

– De erediensten vinden doorgang onder de volgende voorwaarden:
* De diensten hebben de gewoonlijke liturgie en worden geleid door de predikanten of kandidaten die op het preekrooster staan. Wanneer hij verhinderd is, wordt de dienst geleid door een ouderling, die een preek leest.
* Tijdens de dienst zijn in het kerkgebouw naast de voorganger alleen een aantal kerkenraadsleden en kerkvoogden en/of notabelen, koster en organist aanwezig. De gemeenteleden wordt gevraagd de diensten thuis via de moderne techniek mee te luisteren. Voor u die geen computer, internet of Lukas kastje heeft, is een uitzondering gemaakt. In dat geval kunt u de dienst in de kerkzaal bijwonen. Enige beperking is dat er maximaal 100 personen in de kerkzaal aanwezig mogen zijn.
Er wordt hard aan gewerkt om naast geluid ook beeld te realiseren zodat u thuis nog beter de diensten kunt meemaken. In dat geval is ook een doventolk tijdens de dienst aanwezig. Via de site van onze gemeente kunt u onder ‘meeluisteren‘ of ingelogd onder ‘kerktelefoon‘ bovenaan de pagina de dienst live meemaken.

– Het collecterooster blijft gehandhaafd. Op de site van onze gemeente wordt een button geplaatst waardoor u uw liefdegaven kunt afdragen. De afgedragen gelden zullen met een verdeelsleutel worden gesplitst in een kerkvoogdelijk en diaconaal gedeelte.
Voor degene die een gift aan de diaconie of kerkvoogdij willen overmaken, bijvoorbeeld vanwege een bestemmingscollecte of voor een specifiek doel, kunnen dit doen via de reguliere rekeningnummers van Diaconie NL89 RABO 0354 6903 02 en Kerkvoogdij NL95 RABO 0354 6885 45.
– Gedurende deze periode worden de sacramenten niet bediend. Dat betekent tegelijk dat het bezinningsuur en censura morum op 18 maart en de doopzitting van 19 maart niet doorgaan.

–  Gedurende deze periode zullen ook de samenkomsten van alle verenigingen, catechisaties, de jeugdclubs en overige georganiseerde samenkomsten in ons kerkgebouw geen doorgang vinden.

– Wat betreft de lectuurpakketten van Friedensstimme delen wij u mee dat een flink aantal pakketten in de kerk staan. Mocht u niet in de gelegenheid zijn een pakket daar weg te halen op die momenten dat u weet dat de kerk toch open is de komende twee weken, kunt u het ook ophalen op Hakschaer 20, in de car-poort zetten we een aantal neer, of bellen tel.nr. 0341-354221. Het evangelie moet ook daar in Rusland doorgang blijven vinden.

Wij doen op u en jou het dringend beroep dit bericht te delen met de voor u bekende gemeenteleden die deze mail mogelijk niet krijgen of nog niet hebben gelezen.
We begrijpen dat er over de gevolgen van dit besluit toch vragen kunnen zijn. U kunt die stellen bij uw sectie ouderling of bij een van de diakenen.
Wanneer de vraag technisch van aard is, dan kunt u die richten aan de voorzitter of secretaris van de kerkvoogdij, graag via de mail.
Gemeente, de kerkenraad is zich er terdege van bewust dat deze besluiten diep ingrijpen en het gemeente zijn ernstig beperken. We leven in bijzondere en ernstige tijden, die ons bepalen bij onze zondige natuur, onze nietigheid en afhankelijkheid van onze God. De Bijbel roept ons op om ons in dezen voor Hem te verootmoedigen en ons vertrouwen op Hem te stellen. Gedenk in uw en jouw voorbede ook onze overheid, zorgverleners en allen die direct te maken hebben met de gevolgen van het virus.

Wanneer zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, wordt u en jij op tijd geïnformeerd.

Mede namens de Colleges van Kerkvoogden en Notabelen wensen wij u en jou Gods onmisbare zegen toe.

De kerkenraad