ANBI Informatie

Goede doelen met een ANBI-status hebben van de belastingdienst een beschikking ontvangen met daarin een uniek nummer: het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer, kortweg RSIN. Goede doelen hebben dit nummer onder andere nodig bij het invullen van diverse gegevens voor de belastingdienst. ​Het is ook nodig bij onderhandse akten voor een periodieke schenking, bijvoorbeeld van gemeenteleden.

Lees meer over de ANBI informatie van:
Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente te Putten
Hersteld Hervormde Gemeente te Putten
Stichting Vermogensbeheer Hersteld Hervormde Gemeente te Putten

Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente te Putten

RSIN 8241.44.892

A. ALGEMENE GEGEVENS

Naam ANBI: Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente te Putten
Telefoonnummer: 0341 – 354 191
RSIN/Fiscaal nummer: 8241.44.892
Website adres: www.hhgputten.nl
E-mail:
Adres: Henslare 2
Postcode: 3882 PK
Plaats: Putten
Postadres: Kelderskamp 16
Postcode: 3882 WL
Plaats: Putten
De Hersteld Hervormde Gemeente te Putten is een lokale geloofsgemeenschap die behoort tot de Hersteld Hervormde Kerk. In het statuut (kerkorde) van de Hersteld Hervormde Kerk is dit in artikel I lid 1 als volgt omschreven: “De Hersteld Hervormde Kerk, overeenkomstig haar belijdenis openbaring van de ene heilige katholieke of algemene christelijke kerk, bestaat uit al de Hersteld Hervormde gemeenten (…), in Nederland, (…).“ De gemeente beantwoordt aan haar diaconale roeping in de kerk en de wereld onder leiding van het college van diakenen. De kerkorde omschrijft dat als volgt in ordinantie 15, artikel 1, lid 1: “De gemeente, in al haar leden geroepen tot de dienst van de barmhartigheid, beantwoordt, onder de leiding of door de arbeid van de diakenen, aan deze roeping in het diaconaat.”
De diaconie is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. In ordinantie 15 artikel 12 lid 2 van de kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk is dat als volgt vastgelegd: “De diaconie heeft rechtspersoonlijkheid.”
De kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor kerkleden, gemeenten, diaconieën en andere onderdelen van de kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk.
De Hersteld Hervormde Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente te Putten.

B. SAMENSTELLING BESTUUR

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 20 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van diakenen  is verantwoordelijk voor het beheer  van alle vermogensrechtelijke aangelegenheden en de financiële middelen eigendommen van de diaconie. De diaconie bestaat uit 6 leden.  De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C. DOELSTELLING/VISIE

De Hersteld Hervormde Kerk verwoordt in de eerste artikelen van de kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 1. De Hersteld Hervormde Kerk is overeenkomstig haar belijdenis openbaring van de ene heilige katholieke of algemene christelijke kerk en bestaat uit al de Hersteld Hervormde gemeenten, alsmede de in haar verband opgenomen Hersteld Hervormde gemeenten buiten Nederland en haar classes.
 2. In dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als de bron der prediking en enige regels des geloofs doet de gehele kerk, ook in haar ambtelijke vergaderingen, in gemeenschap en in overeenstemming met de belijdenis der vaderen, en in het besef van haar verantwoordelijkheid voor het heden, zich strekkende naar de toekomst van Jezus Christus, belijdenis van de Drieënige God zoals Hij Zichzelf in Zijn Woord heeft geopenbaard.
 3. De kerk is, naar het bevel en voorbeeld van Christus, geroepen om aan alle mensen en machten het evangelie te verkondigen, betuigende de bekering tot God en het geloof in Jezus Christus.

D. BELEIDSPLAN

Van toepassing is de kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk. Een beleidsmatige samenvatting hiervan is te vinden via deze link: http://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/kerkelijke-regelingen/kerkorde

E. BELONINGSBELEID

De beloning van diaconale medewerkers in loondienst – indien aanwezig – is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Hersteld Hervormde Kerk’. De hierop betrekking hebbende regelingen zijn te raadplegen op de website van de Hersteld Hervormde Kerk.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. VERSLAG ACTIVITEITEN

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het college van kerkvoogden en het college van diakenen. Binnen de kaders van hun verantwoordelijkheid waken zij over de financiële stabiliteit van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan kerkenraad en gemeente. Een uittreksel van de belangrijkste activiteiten treft u hieronder aan. De kerkenraad draagt de eindverantwoordelijkheid over de activiteiten die er in de gemeente plaatsvinden. Het college van diakenen is verantwoordelijk voor alle diaconale zorg en activiteiten.
De wekelijkse activiteiten die plaatsvinden zijn: openbare erediensten, catecheseonderwijs, verenigingsleven, bijeenkomsten voor jongeren en ouderen, Bijbellezingen, Bijbelkring, evangelisatieprojecten, diaconale zorg, etc. Veel activiteiten worden ontplooid met medewerking van gemeenteleden.

G. VOORGENOMEN BESTEDINGEN

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. VERKORTE STAAT VAN BATEN EN LASTEN MET TOELICHTING

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
Begroting Jaarrekening Jaarrekening
2024 2023 2022
Baten
Rentebaten €1.000 €1.430,14 €460,56
Collecten algemeen €25.000 €27.888,01 €20.469,60
Collecten door te zenden €75.000 €86.115,22 €87.081,36
Giften €7.500 €7.656,20 €23.730,00
Overige baten €0 €301,75 €563,34
Terugbetaling leningen €7.350,00
Erfenissen
Totaal baten €108.500 €123.391,32 €139.654,86
Lasten
Kerkelijke activiteiten €5.000 €9.356,50 €10.546,18
Beheer en administratie €650 €685,16 €508,50
Diaconaal werk plaatselijk €14.000 €8.774,54 €7.608,27
Diaconaal werk regionaal en landelijk €14.000 €17.534,80 €10.529,79
Diaconaal werk wereldwijd €67.350 €82.483,57 €77.943,81
Overige lasten €7.500 €10.677,46 €8.992,46
Buitenlandse noodhulp vanuit erfenissen
Totaal lasten €108.500 €129.512,03 €116.129,01
       
Resultaat (baten – lasten) €0 – €6.120,71 €23.525,85
Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Kerkelijke bijdrage en collecten gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de diaconie ook nog (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd. Dit vindt plaats in de vorm van ondersteuning van particulieren en gezinnen, en van andere diaconale activiteiten en door middel van doorzending van gelden voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Hersteld Hervormde Gemeente te Putten

RSIN 8241.49.208

A. ALGEMENE GEGEVENS

Naam ANBI: Hersteld Hervormde Gemeente te Putten.
Telefoonnummer: 0341 – 360893
RSIN/Fiscaal nummer: 8241.49.208
Website adres: www.hhgputten.nl
Adres: Henslare 2 (let op: geen brievenbus)
Postcode: 3882 PK
Plaats: Putten
Postadres: Voorthuizerstraat 56
Postcode: 3881 SJ
Plaats: Putten

De Hersteld Hervormde Gemeente te Putten is een lokale geloofsgemeenschap die behoort tot de Hersteld Hervormde Kerk. In het statuut (kerkorde) van de Hersteld Hervormde Kerk is dit in artikel I lid 1 als volgt omschreven: “De Hersteld Hervormde Kerk, overeenkomstig haar belijdenis openbaring van de ene heilige katholieke of algemene christelijke kerk, bestaat uit al de Hersteld Hervormde gemeenten (…), in Nederland, (…).“
De gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. In ordinantie 16 artikel 2 lid 2 van de kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk is dat als volgt vastgelegd: “De gemeente heeft rechtspersoonlijkheid.”

De kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor kerkleden, gemeenten, diaconieën en andere onderdelen van de kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk.

De Hersteld Hervormde Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hersteld Hervormde Gemeente te Putten.

B. SAMENSTELLING BESTUUR

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad twintig leden, die worden gekozen uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van kerkvoogden is verantwoordelijk voor het beheer van alle vermogensrechtelijke aangelegenheden en de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Het college bestaat uit vijf leden. Het college van notabelen (zes leden) is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C. DOELSTELLING/VISIE

De Hersteld Hervormde Kerk verwoordt in de eerste artikelen van de kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 1. De Hersteld Hervormde Kerk is overeenkomstig haar belijdenis openbaring van de ene heilige katholieke of algemene christelijke kerk en bestaat uit al de Hersteld Hervormde gemeenten, alsmede de in haar verband opgenomen Hersteld Hervormde gemeenten buiten Nederland en haar classes.
 2. In dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als de bron der prediking en enige regels des geloofs doet de gehele kerk, ook in haar ambtelijke vergaderingen, in gemeenschap en in overeenstemming met de belijdenis der vaderen, en in het besef van haar verantwoordelijkheid voor het heden, zich strekkende naar de toekomst van Jezus Christus, belijdenis van de Drieënige God zoals Hij Zichzelf in Zijn Woord heeft geopenbaard.
 3. De kerk is, naar het bevel en voorbeeld van Christus, geroepen om aan alle mensen en machten het evangelie te verkondigen, betuigende de bekering tot God en het geloof in Jezus Christus.

D. BELEIDSPLAN

Van toepassing is de kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk. Een beleidsmatige samenvatting hiervan is te vinden via deze link: http://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/kerkelijke-regelingen/kerkorde

E. BELONINGSBELEID

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘regeling voor de predikantstraktementen’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Hersteld Hervormde Kerk’. De hierop betrekking hebbende regelingen zijn te raadplegen op de website van de Hersteld Hervormde Kerk.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. VERSLAG ACTIVITEITEN

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het college van kerkvoogden en het college van diakenen Binnen de kaders van hun verantwoordelijkheid waken zij over de financiële stabiliteit van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan kerkenraad en gemeente. Een uittreksel van de belangrijkste activiteiten treft u hieronder aan. De kerkenraad draagt de eindverantwoordelijkheid over de activiteiten die er in de gemeente plaatsvinden.
De wekelijkse activiteiten die plaatsvinden zijn: openbare erediensten, catecheseonderwijs, verenigingsleven, bijeenkomsten voor jongeren en ouderen, Bijbellezingen, Bijbelkring, evangelisatieprojecten, diaconale zorg, etc. Veel activiteiten worden ontplooid met medewerking van gemeenteleden.

G. VOORGENOMEN BESTEDINGEN

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. VERKORTE STAAT VAN BATEN EN LASTEN MET TOELICHTING

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Bedragen x € 1000 Begroting Rekening Rekening
2023 2022 2021
baten
Baten uit bezittingen 0 222 0
Bijdragen gemeenteleden (levend geld) 323 415 364
Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0
Totaal baten (a) 323 637 364
lasten
Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijvingen) 104 91 92
Pastoraat 88 95 73
Lasten kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 15 10 30
Verplichtingen/bijdragen andere organen 51 49 42
Afdracht collecten 4 4 4
Salarissen en vergoedingen 20 19 25
Rentelasten/bankkosten 1 2 4
Overige lasten 8 8 8
Totaal lasten (b) 291 278 278

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de kerkelijke bijdrage en collecten gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Ontvangen inkomsten worden besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (traktement predikant, salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Stichting Vermogensbeheer Hersteld Hervormde Gemeente te Putten

RSIN 8148.81.051

Publicatie gegevens ten behoeve van regelgeving ANBI’s per 1 januari 2014

De Stichting Vermogensbeheer Hersteld Hervormde Gemeente te Putten staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften gedaan aan een ANBI worden fiscaal gunstig behandeld en zijn in principe aftrekbaar. Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBI’s veranderd. Er zijn enkele nieuwe voorwaarden gekomen die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. In verband met deze nieuwe voorwaarden moeten voor de ANBI diverse gegevens openbaar worden gemaakt via de website.

De naam van de instelling

De statutaire naam van de stichting is:
Stichting Vermogensbeheer Hersteld Hervormde Gemeente te Putten.

Het RSIN

Het RSIN (fiscaal nummer) van de stichting is 8148.81.051.

Contactgegevens

Het postadres van de stichting is: Voorthuizerstraat 56, 3881 SJ te Putten
Het bezoekadres is het kerkgebouw: Henslare 2, 3882 PK te Putten (let op: heeft geen brievenbus).

Beschrijving doelstelling

Het feitelijke en statutaire doel van de stichting is:
Het verkrijgen, beheren en administreren van alsmede het beschikken over vermogenswaarden inclusief (register)goederen op een zodanige wijze dat de belangen van de Hersteld Hervormde Gemeente te Putten op een evenwichtige wijze en overeenkomstig de grondslag worden behartigd en voorts al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Het beleidsplan

Het werk dat de instelling doet:
De stichting houdt zich bezig met de verzorging van de stoffelijke belangen van de Hersteld Hervormde Gemeente te Putten, voor zover niet van diaconale aard.

De manier waarop de instelling geld werft:
De stichting werft in hoofdlijnen geld op de volgende wijze:

 • vrijwillige bijdrage;
 • collecten tijdens kerkdiensten;
 • giften;
 • activiteiten van de commissie fondswerving (oud papier, boeldag etc.);
 • schenkingen, erfstellingen en legaten.

Het beheer van het vermogen van de instelling:
Het beheer van het vermogen is belegd bij het college van kerkvoogden van de Hersteld Hervormde Gemeente te Putten, daarbij bijgestaan door het college van notabelen van de Hersteld Hervormde Gemeente te Putten.

De besteding van het vermogen van de instelling:
Het vermogen van de stichting wordt uitsluitend en volledig aangewend voor het kerkelijk leven van de Hersteld Hervormde Gemeente te Putten.

Bestuurders (functies en namen)

Raad van Bestuur
voorzitter C. Smaling
secretaris H.M. van Meerten
penningmeester R.C. Zetzema
lid E.J. Bout
lid E.H.J. Muis
lid T.G. van Wijncoop
Raad van Toezicht
voorzitter P. Zwart
secretaris J.J. Theune
lid B. van Amerongen
lid M.N. Gerritsen
lid J.A. van Oosterom
lid B.J. van Rijn
lid J. van Winkoop

Het beloningsbeleid

De predikant ontvangt een traktement overeenkomstig ter zake is bepaald door de daartoe aangewezen en bevoegde organen binnen de Hersteld Hervormde Kerk. Dit geldt ook voor het salaris dat de pastoraal medewerker ontvangt. Verder wordt op grote schaal gewerkt met vrijwilligers. De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Hiervoor wordt verwezen naar de diverse andere onderdelen van deze website.

Financiële veranwoording

Bedragen in € 1.000

balans per 31 december 2022


Vaste activa 0 Kapitaal 0
Vlottende activa 0 Voorziening 0
Liquide middelen 0 Langlopende schulden 0
Kortlopende schulden 0
0 0

Resultatenrekening 2022

Baten
Bijdragen levend geld 0
Overige baten 0

0
Lasten
Pastoraat en overige vergoedingen 0
Huisvestingskosten 0
Afschrijvingen 0
Rentelasten 0
Diverse kosten 0

0
Resultaat 0

Taakoverdracht 31 december 2014:

In verband met de totstandkoming en de implementatie van ordinantie 16 van de kerkorde, heeft op 31 december 2014 een taakoverdracht plaatsgevonden aan de Hersteld Hervormde Gemeente te Putten. In verband hiermee zijn alle onroerende zaken en de hypothecaire schulden op 19 december 2014 overgedragen aan de Hersteld Hervormde Gemeente te Putten.
Vanaf 2015 krijgt de Stichting Vermogensbeheer Hersteld Hervormde Gemeente te Putten derhalve min of meer een slapend bestaan.