In verband met de snelle verspreiding van het corona virus heeft de kerkenraad in zijn vergadering van 12 maart 2020 een aantal ingrijpende besluiten moeten nemen, waarbij de adviezen en maatregelen van de overheid in acht zijn genomen. Deze maatregelen worden met regelmaat herzien indien vanuit de overheid of de Hersteld Hervormde Kerk maatregelen worden aangepast.

In het levende besef dat de Heere alle dingen regeert en dat gezondheid en ziekte niet bij geval, maar uit Zijn Vaderhand ons toekomen, heeft Hij ons ook de verantwoordelijkheid gegeven er op een juiste en geestelijke wijze mee om te gaan en onszelf en anderen niet onnodig in gevaar te brengen.

Vanaf juli kunt u diensten bezoeken als u daarvoor aangemeld bent. Na aanmelding wordt u opgenomen in een eerlijk en roulerend uitnodigingssysteem waarin iedereen evenveel de gelegenheid krijgt om een kerkdienst te bezoeken. Dit systeem heet Kerktijd.nl. Het systeem houdt zelf bij wie het langst geen kerkdienst heeft bezocht en daarom als eerste een uitnodigingsmail krijgt.

Wanneer u bent ingelogd kan u via mijn account (zoals het voorbeeld rechts) uw aanmelding doorgeven.

Aan u geen uitnodiging heeft om een kerkdienst fysiek te volgen, dan kan u als gemeente de dienst thuis via kerktelefoon of internet volgen.

De gevolgen van de noodzakelijk drastische maatregelen van de overheid worden op dit moment met name gevoeld onder onze ouderen die niet bezocht mogen worden of hun huis mogen verlaten. Door dit isolement kan gemakkelijk het gevoel ontstaan dat we er alleen voor staan of dat we in eenzaamheid komen te verkeren.
Als gemeente hebben we onze verantwoordelijkheid om vanuit christelijke barmhartigheid in liefde en zorg naar elkaar om te zien. De kerkenraad heeft daarom besloten om op de website van onze gemeente een lijst van gemeenteleden van 75 jaar en ouder te plaatsen, met wie u kan meeleven.

Ook wil de kerkenraad aandacht vragen voor die gemeenteleden, die persoonlijk te maken hebben gekregen met de gebrokenheid en broosheid van dit leven en dit onder de huidige omstandigheden extra gevoelen. Ook dan is het zo goed als vanuit de christelijke gemeente een blijk van meeleven wordt getoond. Om hen in uw voorbede en aandacht te gedenken, wordt eraan gewerkt om ook hiervan een lijst op de site te zetten. De namen worden door de wijkouderlingen aangereikt en de lijst kan daarom steeds weer aangepast worden.

In deze bijzondere tijden met nog veel onduidelijkheden willen wij u wijzen op de verschillende mogelijkheden om invulling te geven aan de dienst der Offeranden. Het collecterooster blijft gehandhaafd.

Hoe kan ik mijn collecten geven? Op dit moment zijn er drie mogelijkheden:

 • Maak uw gift (periodiek) over op de rekeningen van de diaconie en kerkvoogdij. U kunt hiervoor een periodieke betaling instellen of losse bankoverschrijvingen doen.
  Rekeningnummer Diaconie:
  NL89 RABO 0354 6903 02 t.n.v. Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente Putten
  Rekeningnummer Kerkvoogdij:
  NL95 RABO 0354 6885 45 t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Putten
  Let op: dit rekeningnummer kan ook worden gebruikt voor giften/busjes-collecte t.b.v. Rente & Aflossing
 • Op maandagavond, van 18.30 uur tot 19.15 uur kunt u uw gaven naar de kerk brengen. In de hal van de kerk zullen drie bussen gereed staan voor de verschillende collecten: (1) Diaconie, (2) Kerkvoogdij, Rente & Aflossing en (3) Zending.
 • U kunt ook uw liefdegaven reserveren of apart leggen en in de collectezakken en busjes stoppen bij D.V. de eerstvolgende kerkdienst die in de kerk zal worden gehouden.

Collecterooster
Het collecterooster met de bestemmingen voor de collecten blijft gehandhaafd. Naast de wekelijkse collecten voor de Diaconie en Kerkvoogdij, brengen we ook graag het werk van de Zendingscommissie onder uw aandacht. Als u de Zendingscommissie wilt steunen met uw gaven, kunt u deze overmaken op rekeningnummer NL58 RABO 0151 2073 64 t.n.v. ZCP Hersteld Hervormde Gemeente te Putten.

Wij danken u, na de Heere, hartelijk voor uw gaven!

De afgelopen weken hebben wij als kerkvoogdij een protocol opgesteld. In dit protocol staan allerlei praktische zaken vermeld hoe wij als gemeente samenkomen en onder welke voorwaarden.
Samen met de kerkenraad, kosters en de veiligheidsgroep hebben we dit opgesteld om zo duidelijk mogelijk te zijn naar u als gemeente. Hierbij moet u denken aan praktische zaken rondom hygiëne, aantal beschikbare zitplaatsen in de kerkzaal etc. Om het hele protocol hier in deze nieuwsbrief te vermelden gaat ver.

Gemeente, laten wij onder de gegeven omstandigheden boven alles omhoog zien naar God. Gedenk blijvend in uw en jouw voorbede onze overheid, zorgverleners en allen die direct te maken hebben met de gevolgen van het virus. Dat onze verwachting van Hem is en dat de doorgaande verkondiging van het Woord tot zegen mag zijn voor de gemeente en in ons persoonlijk leven. Al is de tijd onzeker en weten we niet wat de toekomst zal brengen, weet dat het Woord des Heeren blijft tot in der eeuwigheid. Daarom bidt de kerkenraad u toe: “De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, Dezelve volmake, bevestige, versterke en fundere ulieden”.

Mede namens de Colleges van Kerkvoogden en Notabelen wensen wij u en jou Gods onmisbare zegen toe.

De kerkenraad